מיסטיקנים|מקובלים|מתקשרים ייעוץ והכוונה און ליין - תקנון למומחים
זה הזמן להתקשר
מתקשרים בטלפון 24 שעות ביממה
 

משוחחים עם - מיסטיקנים|מקובלים|מתקשרים


תשובות לשאלות במענה טלפוני מידי תחזית אישית
הווה ועתיד בכל בעיה ונושא

    מיסטיקול 8 שרותי  מיסטיקה תקשור ייעוץ והכוונה רוחנית    
ייעוץ אישי בטלפון עם מיסטיקניםבכל תחומי החיים תשובות לכל השאלות

מיסטיקנים|מתקשרים|מקובלים|מדריכים ויועצים רוחניים
24 שעות ביממה בשיחה אישית ודיסקרטית
 
זה הזמן להתקשר
מתקשרים בטלפון 24 שעות ביממה
 

משוחחים עם - מיסטיקנים|מקובלים|מתקשרים


התאמה זוגית, החזרת אהבה, עין הרע, הסרת כישופים, בריאות, קריירה, עסקים, פרנסה, עבודה, התאמת שמות, טארוט, הורוסקופ, אסטרולוגיה, נומרולוגיה


מתקשרים רוחניים  |  תקשור  |  קבלה  |  עין הרע  |  ברכות קמעות וסגולות  |  תשובות לשאלות  |  תקשור אונליין  |  תקשור און ליין  |  


התחברות לחברים

 

תנאים למתן ייעוץ טלפוני
של  מיסטיקול 8 
 
אתר אינטרנט www.mysticall8.com
 (להלן: "מיסטיקול")
 
תנאים אלו יחולו על "נותן השרות" אשר מילא את השאלון באתר מיסטיקול דלעיל, שלח אותו ואושר על ידי צוות מיסטיקול לאחר שסוכמו התנאים הכספיים באמצעות אימייל אישי. ויחולו בתוך 48 שעות מיום מילוי השאלון (להלן: "יום מילוי השאלון")
 
מבוא
1.                  "נותן השירות"  מצהיר, מבין ומסכים כי:
                                  א.         הוא מעוניין לתת שרותי ייעוץ והכוונה בתחומי המיסטיקה והרוחניות השונים (להלן: "הייעוץ") במענה טלפוני לציבור הרחב ובאמצעות אתר האינטרנט (להלן "האתר")  והכל באמצעות מיסטיקול.
                                  ב.         מיסטיקול מספקת שרותי פלטפורמה טלפוניים לצורך הייעוץ באמצעות האתר דרך האינטרנט ו/או וכל  אמצעי תקשורת שתמצא לנכון.
                                   ג.          מיסטיקול התקשרה בחוזה עם חברת תקשורת  (להלן: "חברת התקשורת") לצורך מתן השרות, שר באמצעותה תתאפשר גבית כספים מלקוחות המתקשרים באמצעות מספר הגישה  (להלן: "הגביה") וכך תאפשר  תשלום לנותן השירות ולמיסטיקול, כאמור בתנאים אלו.
                                  ד.         מיסטיקול מפעילה אתרי אינטרנט ומבצעת פרסום ויחסי ציבור של שרותיה וכן רוכשת מוניטין בענף ו/או בשרות  בו היא עוסקת.
                                  ה.         פעילות מיסטיקול יכול שתהא מועברת בעתיד לישות משפטית אחרת וזאת ללא הסכמה ו/או אישור של נותן השירות כאשר זכויותיו וחובותיו של נותן השירות עפ"י תנאים אלו יועברו במלואם ליישות המשפטית החדשה המנהלת את פעילות מיסטיקול, וזאת כאמור ללא הסכמה ואישור  של נותן השירות.
 
מהות ההתקשרות   
 
2.                   מיסטיקול תפרסם  מספר טלפוני  אחיד (להלן: "מספר הגישה") אשר ישמש את האתר ו/או כל נותני השירות.
3.                   מיסטיקול תספק לכל נותן שרות מספר שלוחה אישי, אשר ללקוח, שיתקשר למספר הגישה (להלן: "הלקוח"), תהיה האופציה להקיש את מספר השלוחה ולהגיע ישירות לטלפון האישי של נותן השרות וזאת על פי בחירת הלקוח.
4.                   שיחת הייעוץ בין הלקוח לנותן השירות תתבצע בפועל בהקשה ובחירה של הלקוח על מספר השלוחה (להלן: "שיחת הייעוץ").
5.                   נותן השירות מתחייב לענות לשיחות הייעוץ ולנהלן באופן מקצועי, אחראי, אמין ותוך שמירה על סודיות וכבודם ושמם הטוב של הלקוח ומיסטיקול.
6.                   מובהר  בזאת כי מיסטיקול איננה גוף טכנולוגיות ו/או חברת תקשורת מכל סוג שהוא ותלויה בשרותי חברת התקשורת וביצוע הגבייה באמצעותה.
7.                   נותן השירות מתחייב שבמהלך הייעוץ לא ימסור נותן השירות ללקוח פרטים המאפשרים גישה ישירה של הלקוח לנותן השירות ו/או לכל אדם מטעמו של נותן השירות. מובהר כי לקוח הוא כמשמעו בסעיף 5 לעיל, דהיינו כל אדם אשר התקשר באמצעות מספר הגישה.
8.                   נותן השירות נותן את הסכמתו לכך שמיסטיקול תערוך מעת לעת  בדיקות ומעקב אחר  השיחות בינו לבין הלקוחות, לצורך וידוי האמור לעיל לרבות איכות השירות והיחס ללקוח.
9.                   נותן השירות מתחייב כי בשיחות הייעוץ לא יפר כל דין, במיוחד לגבי הדינים הנוגעים לזכויות קנין, זכויות יוצרים, לשון הרע, סימני סחר ומסחר ופגיעה בפרטיות ויבטיח שרות אמין ודיסקרטי מבלי לפגוע ברגשות הלקוחות או הציבור כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 ו/או בכל דין אחר.
10.               מובהר כי במקרה שמכל סיבה שהיא לא תהיה לנותן השירות אפשרות לענות לפניה של לקוח תוך זמן סביר (בד"כ כ-40 שניות), זכותה של מיסטיקול להעביר את הפניה על אתר לנותן שירות אחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מיסטיקול.
 
איכות השירות
 
11.               נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו בעל הכישורים, הניסיון והידע הנדרש בתחום או בתחומים בהם יספק את הייעוץ וזאת ברמה הטובה ביותר ותוך תשומת לב, כבוד ויחס הולם ללקוח במהלך השיחה מתוך רצון להיטיב עם הלקוח ובתשובות כנות ואמתיות.
12.               נותן השירות יהיה זמין בשעות ובימים בהם נקבע מראש בינו לבין מיסטיקול כי עליו להיות זמין למענה הטלפוני ולנתינת השירות, למעט מקרים חריגים. כל שינוי יעשה בתאום ו/או בהודעה מראש תוך זמן סביר עם מנהלי המערכת של מיסטיקול. רישומי מיסטיקול יהוו ראיה לכאורה לאמור בסעיף זה.
13.               נותן השירות מתחייב לבטל את האופציה של מענה קולי במכשיר הטלפון אליו יופנו שיחות הייעוץ ומיסטיקול תהיה רשאית להשעות העברת שיחות לנותן השירות במקרה של מענה קולי שלא בוטל.
14.               נותן השירות יהיה רשאי לפרסם קישור למיסטיקול ו/או מספר הגישה והשלוחה הישירה של נותן השירות באתרו האישי או בכל אמצעי מדיה אחר  ובלבד שהפרסום נעשה בתיאום עם מיסטיקול ובאישורה, ויהיה שקוף לבדיקה ולבקורת.
15.               נותן השירות מודע לכך כי מיסטיקול כפופה להגבלות לגבי השימוש במספר הגישה ונותן השירות מתחייב בזאת להימנע מגרימה של הפרה של הגבלה מסוג זה, כגון פרסום המספר לקטינים, ו/או באתרים בעלי תוכן מיני, ו/או בעלי תוכן גזעני ובכל מקום אחר הנוגד את עקרונות השרות ואופי השרות וכיו"ב.
        
תשלומים ודוחות
 
16.               נותן השירות יקבל תשלום  כמסוכם בדוא"ל לכל דקת שיחה בפועל.
17.               התשלום ישולם לנותן השירות בתוך הזמן המסוכם בדוא"ל לאחר קבלת הכספים בפועל מחברת התקשורת ורק עבור אותן שיחות ייעוץ אשר חברת התקשורת  העבירה את תמורתן למיסטיקול.
18.               מוסכם ומובהר בזאת כי רישומי חברת התקשורת מהווים הוכחה וראייה לביצוע שיחות הייעוץ בכל עניין, מחלוקת ודבר.
19.               לא יינתן תשלום לנותן השרות אם חברת התקשורת לא העבירה את התמורה הכספית, עבור מתן השירות ללקוח, למיסטיקול. התשלום יועבר בפועל כאשר הוא יגבה ויועבר בפועל על ידי חברת התקשורת למיסטיקול.
20.               מיסטיקול מצהירה כי תנהל התחשבנות מפורטת מול חברת התקשורת, ובמקרה של אחריות חברת התקשורת  לתשלום אשר לא הועבר למיסטיקול, תפעל מיסטיקול לצורך ביצוע הגביה ותשמש כמיופת כח של נותן השירות לצורך קבלת הכספים המגיעים לנותן השירות לפי כל דין.
21.               מיסטיקול תעביר לנותן השירות דווח מפורט המפרט בתחילת כל חודש קלנדרי ולא יאוחר מ-20 לכל חודש את פרטי השיחות שביצע נותן השירות לאותו חודש. מובהר בזאת כי הדוחות הקובעים לעניין התשלום הינם הדוחות המתקבלים בתחילת כל חודש לחודש שקדם לו מחברת התקשורת עבור מספר הגישה והשלוחה אליה הופנתה השיחה.
22.               מיסטיקול תשלם לנותן השירות את התמורה המגיעה לו כנגד מתן חשבונית/קבלה כחוק על ידי נותן השרות ובהמצאת תעודת עוסק מורשה ו/או פטור ממע"מ  בלבד.
23.               מוסכם בזאת כי בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, הנתונים והסכומים הקובעים יהיו אלו אשר יתקבלו מחברת התקשורת ויראו כנכונים לכאורה.
 
תקופת ההתקשרות
 
24.               תנאים אלו יהיו בתוקף למשך 12 חודש מיום שליחת השאלון ויאורכו בכל פעם למשך שנה נוספת באופן אוטומטי, אלא אם כן הודיע צד אחד למשנהו על רצונו להפסיק את ההסכם וזאת בכתב ולא יאוחר מ-60 יום לפני הפסקת השרות.
25.               מוסכם על הצדדים כי במקרה של הפרת תנאים אלו או חלק מהם על ידי נותן השירות, מיסטיקול תהיה רשאית להפסיק את ההסכם עם נותן השירות ללא שום צורך במתן הודעה מוקדמת.
26.               נותן השירות לא יהיה רשאי להתחלף עם אדם אחר ללא תאום והסכמת צוות מיסטיקול.
27.               מיסטיקול רשאית לפעול תחת שמות מסחריים נוספים ו/או לשנות את שמה וזאת ללא הסכמת נותן השירות
 
נזקים ותביעות
 
28.               נותן השירות יישא באחריות הבלעדית בכל הוצאה או נזק, תביעה ו/או הפסד שינבעו באופן ישיר  ו/או עקיף מאופן השירות שניתן על ידו במהלך הייעוץ, וזאת בכפוף לבירור ממצה של מיסטיקול והוכחת אחריותו הבלעדית והישירה של נותן השירות.
 
יחסי עובד מעביד
 
29.               בין נותן השירות לבין מיסטיקול לא יחולו כל יחסי עובד-מעביד, ו\או סוכנות ו\או שליחות ו\או שותפות, ו\או זכיינות ו\או קניין ומיזם משותף מכל סוג שהוא והיחס בין הצדדים הוא כיחס לקוח לקבלן עצמאי.
30.               מובהר כי תפקידה של מיסטיקול היא לרכז את הפניות ואת הגביה, הפניית הפניות לנותן השרות, לתת שרותי תמיכה, שרותי מידע, שרות לקוחות, אחזקת האתר, הפעלת האתר, פרסומו של האתר בכל אמצעי מדיה שיראה לה, לרבות ובמיוחד באינטרנט ולפעול באופן הטוב ביותר בכדי ליצור סביבה נוחה וטובה לנותן השרות וללקוח  באופן המפורט לעיל, ויחסי הצדדים נגזרים מאופן התקשרות זה.
 
שמירת סודיות \הגבלת שיווקיות
 
31.               מובהר בזאת בין הצדדים כי:
א.      לקוחות שפנו לנותן השירות באמצעות מיסטיקול נחשבים כלקוחותיה של מיסטיקול בלבד לכל דבר ועניין.
ב.      נותן השירות מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוחות;
ג.      נותן השירות מתחייב שלא לתת שרות יעוץ בטלפון או כל אמצעי קולי אחר באמצעות חברה מתחרה למיסטיקול אשר מפעילה אתר או אתרי אינטרנט בתחום המיסטיקה ומציעה שרותי יעוץ מיסטי רוחני בטלפון או    כל אמצעי קולי אחר;
ד.      לא ליצור קשר ישיר עם הלקוחות בזמן הייעוץ;
ה.      לא להעביר את פרטי הלקוח לאחרים או לצד שלישי כלשהוא ולא לעשות כל שימוש בהם מכל סוג שהוא.
ו.      להמנע בתכלית האיסור במהלך השיחה או לאחריה להעביר את הלקוח לכל טלפון אחר ו/או אמצעי תקשורת אחר מסוג כלשהוא שלא במסגרת השרות של מיסטיקול.
ז.        כל הפרה של סעיף זה על כל המשתמע מכך תהווה הפרה יסודית של תנאים אלו ומיסטיקול תהיה רשאית לקזז כל סכום הנראה לה מנותן השירות על הפרה זו ובלבד שיהיה זה לאחר בירור ממצה.
 
32.               הצדדים מתחייבים לשמור בזאת על סודיות ההסכם ביניהם ולאחריו ועל סודיות תכניו     וסעיפיו.
 
שונות
 
33.               למרות שתנאים אלו נוסחו ע"י מיסטיקול, נותן השרות רשאי לערוך בהם שינויים שתוך 14 יום מיום ההסכמה על תנאים אלו,  ולאור זאת, גם אם לא נערכו בתאים שינויים ו/או תוספות, לא יחשבו תנאים אלו כחוזה אחיד עפ"י הדין וכן לא יפורשו סעיפיהם כנגד מנסחם.
 
 

 


Translate this page

כל הזכויות שמורות  ל   mysticall8     צור קשר  /   תמיכה /   תקנון האתר   /  הצטרפות  למומחים

מיסטיקנים און ליין

 
  * מתקשרים
  * מומחי קבלה
  * מיסטיקנים
  * אסטרולוגים
  * נומרולוגים
  * מומחי טארוט
  * פתרון חלומות
  * ייעוץ והתאמה זוגית
  * בדיקת שמות
  * עין הרע וכישופים
  * מודעות עצמית
  * בדיקת קארמה
  * ברכות וקמעות

אור ואהבה

 
ייעוץ אישי ודיסקרטי עכשיו בטלפוןהרשמו חינם עכשיו
טיפים, מסרים, עצות ותכנים
הדרך לאושר ולהגשמה עצמית
ישירות למייל הפרטי


שם מלא:  *
דואר אלקטרוני:  *
 


ברוכים הבאים !!!תודה שנרשמתם

<<< לחצו כאן לכניסה לאתר >>>
 
 

Quick Website - בניית אתר תדמית